Kosztorysowanie robˇt budowlanych
O mnieOfertaObowi▒zki inwestoraTermografiaZabytkiGaleriaKontakt

[Home][Oferta][Kosztorysowanie robˇt budowlanych]

 

Podstawa prawna: dla kosztorysowania robót budowlanych

  • Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z pózn. zm.); okresla zasade swobody ksztaltowania przez strony postanowien umowy a wiec i wynagrodzenie wykonawcy w przypadku umów o roboty budowlane.
  • UstawaPrawo zamówien publicznych (Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r ; Dz. U. Nr .19, poz.177); okresla zasady ustalania cen na roboty budowlane stanowiace zamówienie publiczne.
  • Ustawa o cenach (Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r.; Dz. U. Nr 97, poz. 1050); zawiera postanowienie, ze ceny towarów i uslug uzgadniaja strony zawierajace umowe.
  • Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno – uzytkowym (DZ. U. Nr 130, poz.1389); dotyczy robót budowlanych stanowiacych zamówienie publiczne.
  • Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczególowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); dotyczy robót budowlanych stanowiacych zamówienie publiczne.
  • Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz.867); utracilo moc prawna 12 grudnia 2001 r. ale jest wykorzystywane jako instrukcja kosztorysowania.
  •  

Opracowania wydane przez osrodki zwiazane z kosztorysowaniem robót budowlanych.

  • Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych Opracowane przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych – pazdziernik 2005r.
  • REGULAMIN POLCEN inwestorskie zasady kosztorysowania Opracowanie POLCEN Sp, z o.o. 2001r.
  • Srodowiskowe metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych „MET –KOSZT – BUD” Opracowanie: Biuro Ekspertyz i Doradztwa Organizacyjno – Ekonomicznego Przemyslu Budowlanego „ORGBUD”

 


[O mnie][Oferta][Obowi▒zki inwestora][Termografia][Zabytki][Galeria][Kontakt]

copyright mika 2015