Oferta
O mnieOfertaObowiązki inwestoraTermografiaZabytkiGaleriaKontakt

[Home][Oferta]

 

 

Funkcja kierownika budowy

 

Obowiązek objęcia funkcji kierownika budowy przez osobę o odpowiednich uprawnieniach do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w wystarczającym zakresie i specjalności, spoczywa na inwestorze.

Podstawa prawna:

Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)  art. 21a-24

Funkcja inspektora nadzoru

 

inspektor nadzoru inwestorskiego - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Kosztorysowanie robót budowlanych

 

Kosztorys sporządza się m. in. w celu:

  • określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania:
    • przez inwestora : w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych,
    • przez wykonawcę : w celu złożenia oferty inwestorowi, prowadzenia rozliczeń w takcie realizacji i inne,
  • prowadzenie rozliczeń finansowych między zleceniodawcą (inwestorem), a zleceniobiorcą (wykonawcą), a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami,
  • rozstrzygania sporów,
  • w celach dowodowych,
wyceny nieruchomości, jako element jednej z metod określania wartości nieruchomości.

Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego (KOB)-jest zbiorem dokumentów eksploatacji oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku użytkowania obiektu budowlanego.

Przeglądy okresowe stanu technicznego budynków

Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.

Podstawa prawna:

- Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)  art. 5

- Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Zgłoszenie budowy

Od strony formalnoprawnej procedura zgłoszenia robót budowlanych jest krótsza i prostsza w porównaniu do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, a do ich wykonywania można przystąpić po upływie 30 dni od dokonania zgłoszenia, jeżeli w tym czasie starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu) nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji (jest to tak zwana zasada milczącej zgody). 30 dni to czas dla organu na faktyczną i prawną ocenę zgłoszenia. Szczegółowy wykaz robót budowlanych określa art. 30 ust.1 - PB.

Podstawa prawna:

- Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)  art. 30

Inwentaryzacje budowlane

Inaczej projekt techniczny jest szczegółowym przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku; inwentaryzacja wykonywana jest w postaci dokumentacji elektronicznej lub papierowej


[O mnie][Oferta][Obowiązki inwestora][Termografia][Zabytki][Galeria][Kontakt]

copyright mika 2015